Cover photo for Chao Vang (Holt)'s Obituary
Chao Vang (Holt) Profile Photo

Chao Vang (Holt)

February 12, 1932 — January 12, 2022

Peb niam Nchais Yig Vwj yug lub 2 hlis tim 22 xyoo 1932,hauv lub zos Pham hauv xeev xias khuam,teb chaws los tsuas , nws muaj 90 xyoo rau lub 2  hlis xyoos 2022 no.nws txiv hu ua Bliaj Mos Vaj thiab nws niam hu ua Sua Vwj. Nws muaj 1 tug niam hluas xwb, nws yog tu ntxhais hlob ntawm npliaj Mos  tsev neeg, thiab  nws yog tus pab  nws niam thiab nws txiv ua noj ua haus txog thaum  nws los yuav peb txiv Nchaiv Yig .


Peb Niam thiab peb Txiv los sib sau ua neej xyoo 1951 hauv lub zos Naj Loob nkaws muaj 5 leeg tub, Suav Yeej, Wam Txos, Ntxoov Yias, Pob Tsuas, Koob thiab 2 tug ntxhais Maiv Xia, Maiv Kaus, nkawv muaj 22 tus xeeb ntxwv. Vim kev khwv noj khwv haus thiab lub teb chaws ua tsov rog nkawv thiaj tau chais chaw los nyob rau ntau lub zos xws li lub zos Phuv Lev, Naj Las, Naj Loob,Phuv Mim,Pham Thaub/Xas Thoos, Ham ib, Phav Keb, Pham Phais.


Thaum tseem nyob rau teb chaws los tsuas peb niam yog ib leeg niam  nquag npaj rau lub cuab lub yig tsis pub kom cov me nyuam chaib nqis thiab ntshawv luag, yam nws ntshawv nws rau siab ntso  khwv los ntawm nws ob txhais tes,komtau yam ntawd. Nws yog neeg ua liaj ua teb. Nws tsis nyiam tshuav nuj tshuav nqi, tsis nyiam plaub ntug, nyiam ua lub neej ncaj ncee muaj kev phooj ywg, kev sib raug zoo nrog kwv tij phooj ywg thiab neeg zej zog.


Xyoo 1975 thaum lub teb chaws tsis tiaj tus lawmthiaj tau khiav tawm ua cob fab/neeg hav zoov txog rau xyoo 1979, nws thiaj tau nrog nws tsev neeg tuaj rau Thaib Teb xyoo 1980 thiab tuaj rau teb chaws America xeev Michigan no xyoo 1981 txog rau niaj hnub no.


Txawm yog thaum tseem nyob teb chaws los tsuas thiab thaum twb tuaj nyob rau teb chaws America lawm, peb niam yog ib tus neeg tsis paub ntawv. Txawm tias nws tsis paub ntawv  los nws nrog nraim cov neeg zoo .


Peb niam qhov kev ncaim zaum no yog laus laus lawm xwb, yuav muab nws ua chaw tshuas, chaw nco lub suab, lub ntsej muag, lub cev ntaj ntsug, lub rooj zaum, lub chaw nyob chaw pw thiab ntau yam ntawm nws lub neej uas ua ib leeg niam zoo nrog peb nyob ib vuag hauv lub ntiaj teb no.


Peb niam ua lub neejnyob zoo li nthwv cua ntsawj ib vuag dhau plaws, tab sis twb tau 90 xyoo lawm. Peb niam muaj sij hawm luag thiab lom zem nrog peb ib ntus, tab sis hnub no yog sij hawm quaj ntsuag rau peb cov me nyuam. Muaj caij luag  thiab muaj caij quaj, muaj caij zoo siab thiab muaj caij chim. Hnub no thiaj li yog caij quaj ntsuag tus siab rau peb cov me nyuam thaum tseem ua neeg nyob hauv ntiaj teb no. Tab sis ib hnub tom ntej no peb yuav rov sib ntsib dua yog muaj li hais tiag.


 

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Chao Vang (Holt), please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Guestbook

Visits: 0

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors